Kiedy możliwe jest unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Kiedy możliwe jest unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

W przypadku problemów z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego o pomoc możemy prosić sąd administracyjny. Niemniej to wojewoda zazwyczaj zgłasza taką potrzebę. Ponadto skargę mogą złożyć w gminie sami mieszkańcy reprezentujący interes prawny, którzy mogą zaskarżyć decyzję sądu. Skargę można wnieść do sądu administracyjnego we własnym imieniu lub też kilkuosobowej grupy mieszkańców gminy, którzy potwierdzili pisemnie swojego reprezentanta. Stała opłata za wniesienie skargi wynosi 300 zł. 

Skargę mogą więc złożyć sami mieszkańcy, wojewoda, a za rozpatrzenie skargi odpowiedzialny jest sąd administracyjny. Sąd nie sprawdza jednak celowości wykorzystywanych rozwiązań, lecz kontroluje jedynie prawidłowość użytej procedury w indywidualnym wypadku. W gruncie rzeczy więc chodzi o to, aby nie naruszać przepisów prawa. Jeżeli chodzi o sporządzenie skargi to powinna ona zawierać imię oraz nazwisko osoby składającej dokument, a także dane organu sporządzającego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kolejna sprawa to oznaczenie sądu, gdzie kierujemy skargę, umieszczenie w tytule słowa „Skarga”, sformułowanie „wnoszę o stwierdzenie nieważności uchwały, określenie naruszenia interesu prawnego bądź naruszenia prawa, dokładny numer zaskarżonej uchwały wraz z tytułem jeśli występuje, podpis odręczny przedstawiciela lub pełnomocnika, a także zawarcie wszystkich załączników. http://budowlane-warszawa.pl

Trudności z z rozpatrzeniem skargi wynikają szczególnie z zawiłości przepisów prawa, a dokładniej udowodnieniu, iż plan miejscowy jest niezgodny z interesem prawnym osób składających dokument. Jeżeli chcemy otrzymać pozytywną dla nas decyzję to koniecznością jest skorzystanie z usług prawnika, która zadba o właściwe rozpisanie argumentów. Sprawdź także: